PDC  7,40  -1,33%         PFL  6,60  0,00%         PGS  25,00  1,63%         PHH  13,10  0,00%         PSI  9,90  1,02%         PVA  2,10  -12,50%         PVC  22,60  -1,74%         PVE  4,90  -2,00%         PVG  11,40  4,59%         PVI  50,20  -0,59%         PVL  7,20  -2,70%         PVR  3,20  -8,57%         PVS  28,20  -0,70%         PVV  3,60  12,50%         PVX  5,10  2,00%         DPM  56,80  0,53%         PET  41,20  4,17%         PGD  32,40  -0,15%         PTL  5,99  3,63%         PVD  22,10  0,91%         PVF  4,20  0,00%         PVT  20,45  -0,97%         PXI  3,60  0,00%         PXM  1,40  7,69%         PXS  5,11  -1,16%         PXT  5,40  0,00%         NT2  22,30  0,22%         PCT  7,00  0,00%         POV  12,20  4,27%         PSB  7,90  1,28%         PSP  11,50  -0,86%         PTT  6,50  4,84%         PX1  10,00  0,00%         PXL  11,00  -1,79%         PCG  6,30  1,61%         PPS  12,90  0,00%         PXA  1,80  -5,26%         PSG  3,20  -3,03%         PPE  14,10  0,00%         CNG  36,50  1,39%         GAS  110,00  2,23%         
Cập Nhật Lúc: 27/05/2022 3:29:59 CH
VN-Index 1.285,45 +16,88 / +1,33%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 28,20 -0,20/-0,70% 9.976K
PVC 22,60 -0,40/-1,74% 1.792K
PVG 11,40 +0,50/+4,59% 382K
PSW 15,10 0,00/0,00% 64K
PSI 9,90 +0,10/+1,02% 63K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết