Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Download các biểu mẫu


    1. Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (Tải về)

    2. Giấy đề nghị tất toán tài khoản - Cá nhân (Tải về)

    3. Giấy đề nghị tất toán tài khoản - Tổ chức (Tải về)

    4. Hợp đồng giao dịch trực tuyến - Cá nhân (Tải về)

    5. Hợp đồng giao dịch trực tuyến - Tổ chức (Tải về)

    6. Hợp đồng mở tài khoản - Cá nhân (Tải về)

    7. Hợp đồng mở tài khoản - Tổ chức (Tải về)

    8. Phiếu đề nghị thay đổi thông tin - Cá nhân (Tải về)

    9. Phiếu đề nghị thay đổi thông tin - Tổ chức (Tải về)

    10. Ủy quyền giao dịch - Cá nhân (Tải về)

    11. Ủy quyền giao dịch - Tổ chức (Tải về)

    12. Ủy quyền giao dịch Cá nhân cho PSI (Tải v)

    13. Ủy quyền giao dịch Tổ chức cho PSI (Tải về)

    14. Xác nhận của chính quyền địa phương Ủy quyền cá nhân (Tải về)

    15. Yêu cầu mở tài khoản cá nhân (Tải về)

    16. Yêu cầu mở tài khoản tổ chức (Tải về)

    17. Đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần (Tải về)

    18. Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (Tải về)

    19. Đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (Tải về)

    20. Đơn đề nghị thay đổi thông tin cổ đông (Tải về)